Clómhéid

Measúnú leanúnach

Measúnú leanúnach

Measúnú Leanúnach

Léiríonn próiseas an mheasúnaithe cá mbíonn scoláirí ina gcuid foghlama. Is iad na trí chéim sa phróiseas measúnaithe: an fhianaise a bhailiú, breithiúnas a dhéanamh agus aiseolas a thabhairt.

Tacaíonn an rannán seo de na huirlisí úsáide le cur chuige don scoil uile i leith forbairt ghairmiúil agus forbairt acmhainne trí chleachtas éifeachtach measúnú leanúnach a fhorbairt a chabhraíonn le foghlaim scoláirí.

Dearadh na ceardlanna le go bhféadfaí iad a úsáid ar dhóigh sholúbtha thart ar cheithre thopaic:

  1. Intinní foghlama agus critéir ratha
  2. Ceistiúchán éifeachtach
  3. Aiseolas foirmitheach
  4. Scoláirí ag machnamh ar a gcuid foghlama

Beidh  Treoirleabhar an Eascaitheora ina chuidiú agat mar phointe tosaithe. Ba mhór againn do chuid aiseolais agus dearcthaí a fháil maidir le conas a bhaineann tú leas as na hábhair seo. Bheadh muid buíoch díot roinnt ama a thógáil chun an fhoirm ghairid mheastóireachta seo a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig an CNCM.

Tá sé i gceist go n-úsaidfí an t-ábhar leis an bhfoireann iomlán agus tá sé mar aidhm aige machnamh agus plé a spreagadh ar an gcaoi ar féidir le múinteoirí feabhas a chur ar a gcleachtas measúnaithe. Tugann na ceardlanna deis do mhúinteoirí a bheith ag plé lena gcuid foghlama féin.  Tá an cur chuige seo bunaithe ar thaighde gur mó go mór an seans go n-athróidh múinteoirí a gcleachtas má théann siad féin i ngleic dáiríre leis an bpróiseas. 

Measúnú Múnlaitheach Leabaithe
 
 
Sa ghearrfhíseán seo míníonn Dylan Wiliam 5 rudaí is féidir le múinteoirí a dheranamh chun foghlsima scoláirí a dhéanamh níos fearr .
(6 nóim. 20)
 
Tá cleachtas rathúil ag titim amach i scoileanna cheana, agus múinteoirí ag úsáid raon cuir chuige chun measúnú leanúnach a dhéanamh ina gcuid seomraí ranga. Tá súil againn go mbeidh na hábhair seo ina gcuidiú agus go dtacóidh siad le cleachtais measúnú leanúnach a chabhraíonn le foghlaim 

Dírítear san aonad seo ar chabhrú le daltaí níos mó den fhreagracht as a gcuid foghlama féin a ghlacadh orthu féin. Chuige sin, ní mór fios a bheith ag daltaí

  • céard go díreach a bheidh á fhoghlaim acu
  • conas a bheidh a fhios acu go bhfuil sé foghlamtha acu 
  • an fáth gur gá é a fhoghlaim, ar an gcéad dul síos

Sin an fáth a bhfuil tábhacht le cuspóirí foghlama agus le critéir ratha.

Céardlann 01: Leabhráin

Céardlann 01: Sleamhnáin

Nótaí don éascaitheoir ag gabháil leis na sleamhnáin

Féachtar san aonad seo ar an tslí le cultúr a chur chun cinn sa seomra ranga ina spreagtar ceistiú éifeachtach. Scrúdaítear an cuspóir atá le ceistiú éifeachtach agus cineálacha straitéisí chun tacú leis.

San fhíseán seo taispeántar Paul Black, saineolaí measúnachta, agus é ag caint ar cheistiúchán éifeachtach.

Céardlann 02: Leabhráin

Céardlann 02: Sleamhnáin

Nótaí don éascaitheoir ag gabháil leis na sleamhnáin

Buneolas i bhfíseán

Paul Black ‘Ceistiú éifeachtach’ (8 nóiméad)

 

 

De réir taighde is áis an-chumhachtach é an t-aiseolas chun cabhrú le daltaí an fhoghlaim a fheabhsú. Féachtar san aonad ar an tslí le haiseolas lánbhríoch agus éifeachtach a thabhairt do dhaltaí le cabhrú leo na chéad chéimeanna eile san fhoghlaim a dhéanamh.

San fhíseán seo taispeántar Paul Black, saineolaí measúnachta, agus é ag caint ar an gcaoi a bhfreagraíonn múinteoirí d’obair scoláirí.

Céardlann 03: Leabhráin

Céardlann 03: Sleamhnáin

Nótaí don éascaitheoir ag gabháil leis na sleamhnáin

 

Buneolas i bhfíseán

Geoff Petty ‘Medals and Missions’ (1 nóiméad 22)

Dylan William ‘Feedback on Learning’ (3 nóiméad 17)

Scrúdaítear san aonad seo an tslí ina gcabhraíonn cumas féinmhachnaimh le daltaí níos mó den fhreagracht as a gcuid foghlama féin agus as dul chun cinn a ghlacadh orthu féin. Beidh tú in ann na straitéisí a chuirtear i láthair a úsáid nó a oiriúnú chun cabhrú leis na daltaí machnamh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha acu.

Céardlann 04: Leabhráin

Céardlann 04: Sleamhnáin

Nótaí don éascaitheoir ag gabháil leis na sleamhnáin

Buneolas i bhfíseán

Paul Black, saineolaí measúnachta, ‘Students reflecting on their learning’ (6 nóiméad 46)

 

 

Measúnú