Clómhéid

Litearthacht agus Uimhearthacht

Litearthacht agus Uimhearthacht

Litearthacht agus Uimhearthacht

Litearthacht agus Uimhearthacht                  
Tá tábhacht le litearthacht agus le huimhearthacht de bhrí go ndéanann siad difear don tslí ina bhfoghlaimíonn daltaí sa tsraith shóisearach. Agus clár sraithe sóisearaí á phleanáil i do scoil, mar sin, ní mór cúram ar leith a dhéanamh den litearthacht agus den uimhearthacht.
 

Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta don Fhoghlaim agus don Saol (pdf) 

Curaclam