Clómhéid

Ábhair

Ábhair

Ábhair

Cuid thábhachtach den tsraith shóisearach nua is ea na gearrchúrsaí. Beidh ceangal díreach idir iad agus na ráitis foghlama agus beidh tuairim is 100 uair an chloig d'am teagaisc i gceist iontu.

Beidh áit lárnach ag na hábhair i gcónaí sna cláir nua sraithe sóisearaí. Ceapfaidh an CNCM sonraíochtaí nua curaclaim le haghaidh na n-ábhar atá liostaithe sa tábla.

Beidh na sonraíochtaí nua ábhar sin bunaithe ar thorthaí agus sonraíochtaí aon leibhéal a bheidh ina bhformhór. Eisceacht air sin a bheidh sna sonraíochtaí Béarla, Gaeilge agus Matamaitice, mar a mbeidh dhá leibhéal i gceist, Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal.
 
Subjects
EALAÍN, CEARDAÍOCHT, DEARADH STAIDÉAR GNÓ STAIDÉAR CLASAICEACH*
BÉARLA AN FHRAINCIS AN TÍREOLAÍOCHT
AN GHEARMÁINIS AN STAIR EACNAMAÍOCHT BHAILE
GAEILGE AN IODÁILIS STAIDÉAR GIÚDACH
TEICNEOLAÍOCHT ÁBHAR (ADHMAD) AN MHATAMAITIC MIOTALÓIREACHT
CEOL OIDEACHAS REILIGIÚNACH AN EOLAÍOCHT
AN SPÁINNIS GRAFAIC THEICNIÚIL AN TEICNEOLAÍOCHT

Rinneadh athbhreithniú ar Laidin, Gréigis agus Léann Clasaiceach an teastais shóisearaigh sa bhliain 2010. Cinneadh iad a chumasc in aon ábhar amháin ar dtugtar na Clasaicí. Beidh an t-ábhar nua seo san áireamh sa tsraith shóisearach nua.

 

 

Curaclam