Clómhéid

Curaclam

Curaclam

Curaclam

Is é an Creat don tSraith Shóisearach, an bhuncháipéis atá ag na hiar-bhunscoileanna chun cláir oideachais ardchaighdeáin, chuimsitheacha agus ábhartha a sholáthar ina mbeidh eispéiris foghlama níos fearr do gach scoláire, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  

Is iad na 24 ráiteas foghlama, a bhfuil na hocht bprionsabal mar bhonn agus mar thaca acu, a chuireann bonn faoi scoileanna chun pleanáil le haghaidh a gcuid clár sa tsraith shóisearach, iad a dhearadh agus measúnú a dhéanamh orthu. Díríonn an próiseas pleanála sin ar chomhcheangal na gcomhpháirteanna curaclaim (ábhair, ATFanna, agus gearrchúrsaí) agus eispéiris foghlama eile. Déanfaidh scoileanna cinnte de go mbíonn na ráitis foghlama uile, le hais na bpríomhscileanna le fáil i gcláir gach scoláire sa tsraith shóisearach. 

Réimse nua foghlama í an Fholláine sa tsraith shóisearach. Cuireann Treoirlínte na Folláine tacaíocht ar fáil do scoileanna chun clár Folláine na sraithe sóisearaí a phleanáil.

comhairliúchán leanúnach ar siúl ar gach gné d’fhorbairtí na Sraithe Sóisearaí. Mar shampla, de réir mar a bhítear ag forbairt sonraíochtaí ábhar, lorgaítear tuairimí ó pháirtithe leasmhara ag na céimeanna éagsúla den phróiseas. Tá mionsonraí ar na hábhair faoina bhfuiltear i mbun próiseas comhairliúcháin san am i láthair le fáil faoin nasc ‘ábhar.  Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, lorgaíodh tuairimí scoláirí ar a n-eispéiris le gearrchúrsaí scoilbhunaithe, agus tugtar mionchuntas ar roinnt díobh sin faoin nasc ‘guth an scoláire’.

Tá an Creat don tSraith Shóisearach bunaithe ar mholtaí a d’éirigh as próiseas leitheadach plé agus comhairliúcháin, agus is féidir an cháipéisíocht a cruthaíodh trí bhíthin an phróisis sin a iniúchadh faoin rannán Taighde agus Cúlra.  

Déantar iniúchadh níos mionsonraithe faoi rannán i ndáil le ‘pleanáilar na gníomhaíochtaí agus ar na hacmhainní atá ann chun tacú le scoileanna agus iad ag pleanáil a gcláir. 

 

Curaclam