Clómhéid

Pleanáil

Pleanáil

Pleanáil

Pleanáil:

Sa phleanáil don tsraith shóisearach, feidhmíonn na 24 ráiteas foghlama agus na príomhscileanna mar threoir do scoileanna agus iad ag dearadh a gcláir sa tsraith shóisearach agus cuirfidh sé sin tuismitheoirí agus scoláirí  ar an eolas maidir leis an méid ar chóir dóibh a bheith ag súil leis ó eispéireas na sraithe sóisearaí.

Agus iad ag smaoineamh ar na chéad chéimeanna, thiocfadh le scoileanna tabhairt faoi iniúchadh ar na príomhscileanna atá le fáil sa chlár atá siad a sholáthar faoi láthair, nó tabhairt faoi anailís ar an gclár sin i bhfianaise na ráiteas foghlama. Thiocfadh a chur san áireamh sa mheastóireacht sin comhairliúchán agus plé le baill foirne, scoláirí agus tuismitheoirí.  Tugtar samplaí de ghníomhaíochtaí céad chéime agus uirlisí úsáide príomhscileanna chun an plé a spreagadh agus chun tacú le scoileanna leis an bpleanáil seo. 

Bíonn an deis ag scoileanna freisin a gcuid gearrchúrsaí féin a fhorbairt de réir fhormáid an teimpléid atá curtha ar fáil ag an CNCM.  Tugann sé sin faill do scoileanna gearrchúrsaí a fhorbairt atá ag teacht le riachtanais agus le hábhair spéise a gcuid scoláirí.  Tá roinnt cláir shamplacha den tsraith shóisearach agus amchláir shamplacha leis seo a léiríonn an cineál cur chuige solúbtha is féidir a ghlacadh i ndearadh an chláir. 

Sa tsraith shóisearach nua, beidh rochtain ag scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar chláir foghlama atá ailínithe le Leibhéal 2 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC). Tógadh na cláir foghlama sin thart ar Aonaid Tosaíochta Foghlama (ATFanna) agus dearadh iad chun scileanna sóisialta agus réamhghairme a fhorbairt i measc na scoláirí atá i gceist.  Forbraíodh uirlis pleanála ar líne chun tacú le scoileanna maidir le pleanáil agus le bainistiú a gcláir foghlama Leibhéal 2.

Tugann an rannán seo den suíomh gréasáin roinnt eolas tábhachtach i gcomhair tuismitheoirí freisin ar an gcaoi chun tacú lena bpáiste le linn chlár trí bliana na sraithe sóisearaí, lena n-áirítear nósanna imeachta agus tacaí atá ar fáil dóibh agus iad ag aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil.  

Tá líonraí éagsúla ann a chabhraigh go mór le hobair an CNCM i dtaca le forais seo na sraithe sóisearaí i scoileanna. Is é líonra na sraithe sóisearaí a bunaíodh in 2012 a bhí ar thús cadhnaíochta chun athruithe a thabhairt isteach i scoileanna agus na heispéiris, smaointe agus acmhainní seo a chomhroinnt le daoine eile. Cruthaíodh líonraí eile laistigh de ghrúpaí bainistíochta, iontaobhais scoileanna agus áisíneachtaí eile, chun tacú lena gcuid comhpháirtithe agus iad ag cur i bhfeidhm Chreat na Sraithe Sóisearaí.

Pleanáil